Gennaio
Sambuca
21 gennaio 2022 - 26 marzo 2022
Mazara
23 gennaio 2022 - 28 febbraio 2022
Catania
24 gennaio 2022 - 29 gennaio 2022
Porto Empedocle
25 gennaio 2022 - 27 marzo 2022
Agrigento
25 gennaio 2022 - 05 aprile 2022
Taormina
25 gennaio 2022 - 28 marzo 2022
Febbraio
isole Egadi
02 febbraio 2022 - 31 marzo 2022