Gennaio
Marsala
02 gennaio 2023 - 28 gennaio 2023
Messina
03 gennaio 2023 - 25 febbraio 2023
Palermo
03 gennaio 2023 - 22 febbraio 2023
Ragusa
07 gennaio 2023 - 28 gennaio 2023
Favignana isola
08 gennaio 2023 - 28 gennaio 2023
Messina
09 gennaio 2023 - 25 febbraio 2023
Termini Imerese
20 gennaio 2023 - 24 febbraio 2023
Siracusa
20 gennaio 2023 - 28 gennaio 2023
Messina
24 gennaio 2023 - 05 febbraio 2023
S.Angelo Muxaro
24 gennaio 2023 - 28 aprile 2023
Aidone
27 gennaio 2023 - 11 febbraio 2023
Burgio
30 gennaio 2023 - 28 febbraio 2023
Francavilla
30 gennaio 2023 - 28 febbraio 2023
Febbraio